Kvalitná a cenovo dostupná 3D tlač na mieru, navrhneme aj 3D model | FP3D.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Daniel Ibrahim - FP3D
s miestom podnikania: Trebišovská 7, Košice-Západ, 040 11
IČO: 55563473
DIČ: 1129191338
Okresný úrad Košice
Číslo živnostenského registra: 820-101673

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

Znenie obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne meniť, či doplňovať. Zmenu obchodných podmienok oznámi predávajúci užívateľovi prostredníctvom internetového obchodu a/alebo emailovou správou na emailovú adresu užívateľa zadanú do databázy internetového obchodu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) právnickej osoby Daniel Ibrahim - FP3D s miestom podnikania: 04012 Košice-Nad jazerom, Sputniková 1469/7, IČO: 53288271, zapísanej v živnostenskom registri Okresný úrad Košice, e-mail: fp3d.sk@gmail.com, objednavky@fp3d.sk, 21daniel.ibrahim@gmail.com Telefón: +421 904 270 484 (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho a na základe objednávok odoslaných mailom aj telefonicky. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.fp3d.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

a) „Internetový obchod“ znamená počítačový program – internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru užívateľom;

b)„Spotrebiteľská zmluva“ je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;

c) „Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

d) „Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci

predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; e) Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu samostatného povolania;

f) Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, čiže záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami;

g)„Prevádzkovateľ“ s obchodným menom: Daniel Ibrahim - FP3D a miestom podnikania: 04012 Košice-Nad jazerom, Sputniková 1469/7 v živnostenskom registri Okresný úrad Košice.

„Tovar“ znamená vec vo vlastníctve predávajúceho ponúkanú predávajúcim k predaju ; a ak je k tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1    Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2    Webové rozhranie obsahuje informácie o ponúkanom tovare a službách, požiadavky zákazníkov sú riešené individuálne, vypracúva sa cenová ponuka na mieru, a to podľa zvolených parametrov produktu zákazníka.

3.3.   Náklady spojené s balením a dodaním tovaru sú individuálne v závislosti od rozmerov, hmotnosti, poprípade krajiny doručenia.

3.4. Za objednanie tovaru alebo služby sa pokladá potvrdenie cenovej ponuky zo strany zákazníka emailovou, telefonickou alebo ústnou formou.

3.5    Akákoľvek úprava parametrov je možná  pred potvrdením cenovej ponuky, zákazník však musí rátať s prípadným zdržaním alebo úpravou ceny výsledného produktu (služby).

3.6    Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky.

3.7    Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, telefonicky alebo ústne.

3.8    Kupujúci má právo až do momentu potvrdenia cenovej ponuky, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje aj také právne konanie predávajúceho, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu, že ním objednaný tovar nemožno dodať. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim podľa tohto bodu obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Tovary a služby vyrábané na mieru podľa špecifických požiadaviek zákazníka nie je možné po potvrdení objednávky zrušiť. V takomto prípade predávajúci môže vyúčtovať služby a nakúpené tovary pre túto objednávku, poprípade alikvotnú časť.

3.9    Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1    Kupujúci je informovaný ako má postupovať pri platbe za tovar. Iná platba ako prevodom za objednaný tovar nie je možná.

4.2    Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a s dodaním tovaru v dohodnutej výške.

4.3    Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby.

4.4    Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný tovar kupujúcim.

4.5    Pokiaľ nie je uvedené inak, predávajúci spravidla požaduje od kupujúceho zálohu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie bodu 4.8 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.6    Platba v hovotosti pri preberaní alebo objednaní tovaru nie je možná.

4.7    Predávajúci má právo poskytnúť kupujúcemu zľavu z ceny tovaru.

4.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – zálohovú faktúru. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej alebo papierovej podobe pri objednávke.

4.9 V prípade oneskorenia kupujúcim s úhradou dohodnutej kúpnej ceny je predávajúci  oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu úrokov z omeškania, t.j. za každý deň po splatnosti faktúry rovnej 0,01 % z ceny predmetu plnenia. Okrem nároku na úrok z omeškania má predávajúci nárok na úhradu náhrady škody, ktorá predávajúcemu vznikla v súvislosti s oneskorením platby kupujúceho, a to v plnej výške. Oneskorenie úhrady vyúčtovanej ceny kupujúcim sa považuje za porušenie Kúpnej zmluvy.

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1    V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2    Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

5.3    V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.4    Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.5    Predávajúci sa zaväzujeme dodať tovar vždy v čo najkratšom možnom termíne, maximálne v lehote do 30 pracovných dní. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

5.6    Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1   (Pozri bod 3.8  )  Kupujúci má právo až do momentu potvrdenia cenovej ponuky, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje aj také právne konanie predávajúceho, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu, že ním objednaný tovar nemožno dodať. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim podľa tohto bodu obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Tovary a služby vyrábané na mieru podľa špecifických požiadaviek zákazníka nie je možné po potvrdení objednávky zrušiť. V takomto prípade predávajúci môže vyúčtovať služby a nakúpené tovary pre túto objednávku, poprípade alikvotnú časť.

6.2   V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 5.1 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal.  Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy po záväznom potvrdení cenovej ponuky akoukoľvek vyššie zmienenou formou (ústne, mailom, telefonicky..), predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu.

6.3    Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.4    Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.5   V súlade s ust. § 7 ods. 6 ZOSND Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: 5. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

7. Reklamácia

7.1    Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z reklamačného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 499 až § 510, § 596 až § 600 a § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ).

7.2    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá nedostatky. Uvedené neplatí, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar s nedostatkami, ktoré je predávajúci, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť pred uzavretím kúpnej zmluvy kupujúcemu. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.3    Nedostatky musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, maximálne do 7 dní. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z reklamačného plnenia v čase dvanásť  (12) mesiacov od jeho prevzatia tovaru. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť (§ 616 až § 618 Občianskeho zákonníka). Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci vytkol predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z reklamačného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú kupujúci nemôže chybný tovar užívať. Ak ide o prototypovú výrobu, na aplikáciu, ktorá predtým neexistovala, výrobok/služba bola vytvorená na mieru, kupujúci akceptuje možné odchýlky vlastností alebo správania sa materiálov, z ktorých bol daný prototyp vyrobený.

7.4  Právo z reklamačného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

7.5   Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú u predávajúceho. Ak je však v potvrdení (záručnom liste) vydanom predávajúcim kupujúcemu ohľadom rozsahu práv zo zodpovednosti za chyby tovaru uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba podľa predchádzajúcej vety je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na vykonanie opravy.

7.6 Práva z reklamačného plnenia je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho najmä na adrese jeho sídla a/alebo prevádzky, elektronickou poštou na adrese - fp3d.sk@gmail.com alebo na adrese 21daniel.ibrahim@gmail.com; telefonicky na čísle +421 904 270 484.

7.7 Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo z reklamačného plnenia si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby.

7.8 Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

7.9 Ak kupujúci oprávnene uplatnil právo z reklamačného plnenia v lehote uvedenej v ust. § 599 Občianskeho zákonníka a v rámci tejto lehoty oznámil predávajúcemu nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli pri uplatnení práva z reklamačného plnenia, potom mu patrí aj náhrada týchto nákladov.

7.10 a) Reklamácia tovaru, vrátane odstránenia chýb daného tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť odo dňa 4.8.2023.